FAKT24


sviatok má , zajtra

  ROKOVANIE VLÁDY

  Vláda rozhodne o vyslaní vojakov do Lotyšska

  11.01.2017 00:00 / politika google+ twitter facebook

  Kabinet prerokuje a zaujme stanovisko aj k poslaneckým návrhom zákonov, ktoré upravujú volebnú legislatívu tak, aby voľby županov boli jednokolové a voľby do orgánov územnej samosprávy by sa konali v jeden deň, v rovnakom čase a v jednej volebnej miestnosti.

  Vláda lupa
  Dnes bude vláda SR rozhodovať o viacerých dôležitých veciach. | vlada.gov.sk

  Slovenskí vojaci by mali ísť cvičiť do Lotyšska v termíne apríl až jún. Malo by tam ísť do 152 vojakov, ktorých vyslanie sme prisľúbili vlani v júli na summite NATO vo Varšave v rámci opatrení na posilnenie kolektívnej obrany NATO na východnej hranici. Uvádza sa to v materiáli ministerstva obrany, o ktorom dnes rozhodne vláda. Cieľom takéhoto výcviku je rozvoj vzájomnej interoperability ozbrojených síl členských krajín aliancie, ako aj preverenie spôsobilosti zabezpečenia podpory hostiteľskej krajiny, zdôrazňuje sa ďalej v materiáli. Po schválení vládou musí vyslanie vojakov do Lotyšska odobriť aj parlament.

    

   

  Zákon o sťažnostiach sa ide novelizovať. Zmeny vypracoval Úrad vlády (ÚV) SR, ktorý novelu predkladá na rokovanie vlády s rozporom s verejnosťou, ktorá k novele podala hromadnú pripomienku. Ako vysvetlil jeden zo zástupcov predkladateľov hromadnej pripomienky Ondrej Dostál, v hromadnej pripomienke podávali 16 návrhov na zmenu, v šiestich prípadoch pretrváva s Úradom vlády SR rozpor. Za hlavný problém vidí Dostál to, že navrhovaná novela neskracuje lehoty na vybavenie sťažností. Lehota na vybavenie sťažnosti je stanovená na 60 pracovných dní a existuje možnosť ju predĺžiť, pripomenul existujúci stav.

   

   

  Zástupcovia verejnosti navrhovali skrátiť lehotu na vybavenie sťažnosti na 30 pracovných dní, lebo lehotu 60 pracovných dní, čiže zhruba tri kalendárne mesiace, považujú za neprimerane dlhú vzhľadom na účel zákona o sťažnostiach a účinnej ochrane práv a právom chránených záujmov sťažovateľa. Predložený návrh novely zákona o sťažnostiach novým spôsobom upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Okrem iného sa navrhuje, aby sťažnosť musela byť písomná a podať ju možno v listinnej alebo v elektronickej podobe. Výnimkou je ústne podanie pri zdravotne znevýhodnených občanoch.

   

   

  Vláda zaujme stanovisko aj k poslaneckým iniciatívam. Ide o návrh na zmenu volieb županov z dvojkolových na jednokolové a návrh na zladenie termínov volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí. K zlúčeniu termínu môže dôjsť iba predĺžením alebo skrátením  jedného z volebných období. Preto sa navrhuje predĺžiť najbližšie volebné obdobie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. V takomto prípade by sa v roku 2022 mohli prvýkrát konať voľby do orgánov územnej samosprávy v jeden deň, v rovnakom čase a v jednej volebnej miestnosti.
  Slovensko dostalo od Rady OSN pre ľudské práva 146 odporúčaní, z nich sme odmietli 13, z ktorých päť sme odmietli iba čiastočne. Odporúčania sa najčastejšie týkali problematiky inklúzie rómskeho obyvateľstva, uplatňovania princípu rodovej rovnosti či už v oblasti pracovnoprávnych vzťahov alebo vo vzťahu k rodovo podmienenému násiliu, ako aj boja proti extrémizmu. Vyplýva to z návrhu priebežného stavu plnenia odporúčaní adresovaných Slovensku v rámci 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia, ktorou sa tiež budú ministri zaoberať. Návrh predložilo ministerstvo zahraničných vecí.

   

   

  „V súvislosti s prijatím odporúčaní sa SR po prvýkrát v histórii svojho hodnotenia v rámci univerzálneho periodického hodnotenia dobrovoľne zaviazala poskytnúť Rade OSN pre ľudské práva predbežný prehľad o plnení uvedených odporúčaní v polovici hodnotiaceho cyklu. Prijatie tohto dobrovoľného záväzku je dôležitým krokom k zvyšovaniu ľudskoprávneho profilu SR, osobitne v kontexte snahy o zvolenie za člena rady v období rokov 2018 – 2020," uvádza sa v predkladanej správe materiálu. Voľby do rady na roky 2018 – 2020 sa uskutočnia počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v októbri 2017.

   

   

  Slovensko by malo v rámci vládnej agendy venovať zvýšenú pozornosť ľudským právam národnostných menšín. Výbor ministrov Rady Európy odporúča Slovensku pristúpiť v rámci vzdelávacieho systému aj k riešeniu protirómskych postojov a integrácii rómskych detí do bežných tried, nie do špeciálnych škôl. Vyplýva to zo Správy o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike, ktorá je tiež na programe. Výbor ministrov Rady Európy Slovensku odporúča aj systematicky zvyšovať povedomie o ľudských právach orgánov činných v trestnom konaní. Cieľom má byť sledovanie a nezávislé vyšetrovanie prípadov rasovej diskriminácie a zneužitia právomoci polície proti Rómom. Poradný výbor tiež konštatoval, že preradenie úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity pod ministerstvo vnútra môže evokovať vnímanie rómskej problematiky ako bezpečnostnej výzvy.

   

   

  | fakt24.sk

  Komentáre k článku